Cảm giác tồn tại là niềm hạnh phúc vô bờ.
The sense of existence is the greatest happiness.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-12T10:54:27+07:00 , , DanhNgon.Net