Internet cho chúng ta mọi thứ và buộc chúng ta lọc nó không phải qua hoạt động của văn hóa, mà với chính bộ não của ta. Rủi ro là tạo ra sáu tỷ bộ bách khoa riêng biệt, điều sẽ ngăn cản bất cứ hiểu biết nào chung.
The Internet gives us everything and forces us to filter it not by the workings of culture, but with our own brains. This risks creating six billion separate encyclopedias, which would prevent any common understanding whatsoever.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-01T10:26:39+07:00 DanhNgon.Net