Người không chấp nhận và tôn trọng những ai muốn quay lưng lại sự sống không thực sự chấp nhận và tôn trọng sự sống.
He who does not accept and respect those who want to reject life does not truly accept and respect life itself.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T14:00:54+07:00 DanhNgon.Net