Người sáng suốt coi lòng tự trọng là không thể thương lượng, và sẽ không đổi nó lấy sức khỏe, sự giàu sang, hay bất cứ thứ gì khác.
The wise treat self-respect as non-negotiable, and will not trade it for health or wealth or anything else.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-20T20:50:53+07:00 , DanhNgon.Net