An phận không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa.
Contentment consist not in adding more fuel, but in taking away some fire.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-28T23:51:06+07:00 DanhNgon.Net