Chẳng ai trong chúng ta sẽ làm nên được điều gì lớn lao trừ phi ta lắng nghe tiếng thì thầm mà chỉ mình ta nghe thấy.
None of us will ever accomplish anything excellent or commanding except when he listens to this whisper which is heard by him alone.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-25T00:04:50+07:00 DanhNgon.Net