Lòng tốt quan trọng hơn khôn ngoan, và nhận thức được điều này là bắt đầu khôn ngoan rồi.
Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-04T07:57:16+07:00 , DanhNgon.Net