Sức mạnh thể chất chẳng quan trọng, quan trọng là sức mạnh của tinh thần.
It is not the strength of the body that counts, but the strength of the spirit.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-19T22:07:12+07:00 , DanhNgon.Net