Người khôn chẳng bao giờ cưới, và khi họ cưới, họ chẳng còn khôn.
The wise never marry, and when they marry they become otherwise.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-19T00:37:45+07:00 , DanhNgon.Net