Tôi không sợ chết, nhưng tôi không vội chết. Tôi có quá nhiều thứ muốn làm.
I’m not afraid of death, but I’m in no hurry to die. I have so much I want to do first.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-03T23:50:49+07:00 , DanhNgon.Net