Con đường được bắt đầu tốt là trận chiến thắng lợi một nửa. Điều quan trọng là bắt tay vào khởi đầu.
A road well begun is the battle half won. The important thing is to make a beginning and get under way.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-16T11:55:08+07:00 , DanhNgon.Net