Hãy có thiện ý, bởi bất cứ ai bạn đang gặp cũng đang tranh đấu gian nan.
Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-01T02:57:20+07:00 DanhNgon.Net