Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không đáng sống.
The life of which meaning one never ponders is not worth living.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-16T01:38:11+07:00 , DanhNgon.Net