Bí mật của hạnh phúc, bạn thấy đó, không phải nằm ở việc nỗ lực có được nhiều hơn, mà nằm ở việc phát triển khả năng hưởng thụ ít hơn.
The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T14:17:39+07:00 , , DanhNgon.Net