Khi một người đàn ông trộm mất vợ của anh, không có sự trả thù nào thâm độc hơn là cứ để hắn giữ lấy nàng.
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-24T05:20:20+07:00 , DanhNgon.Net