Ánh sáng cuối đường hầm chỉ là ánh sáng của một con tàu đang lao tới.
The light at the end of the tunnel is just the light of an oncoming train.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T23:12:17+07:00 , DanhNgon.Net