Tác giả: Robert Lowell

Thơ ca không phải là ghi chép sự kiện: nó chính là sự kiện.
Poetry is not the record of an event: it is an event.

Tác giả:
Từ khóa:

Ánh sáng cuối đường hầm chỉ là ánh sáng của một con tàu đang lao tới.
The light at the end of the tunnel is just the light of an oncoming train.

Tác giả:
Từ khóa: ,