Chúng ta có thể chạy trốn khỏi nơi ta đang ở, nhưng không thể chạy trốn khỏi bản thân mình.
We can run away from where we are, but not from what we are.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T05:41:49+07:00 DanhNgon.Net