Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu.
What better can parents and children give to each other than respectful, understanding attention.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-19T11:21:09+07:00 , , DanhNgon.Net