Mỗi món quà từ bạn bè là một điều ước cho hạnh phúc của bạn.
Every gift from a friend is a wish for your happiness.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-22T03:12:21+07:00 , , , DanhNgon.Net