May mắn là món lãi của mồ hôi. Bạn càng đổ mồ hôi, bạn càng may mắn.
Luck is the dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-03T22:07:00+07:00 , DanhNgon.Net