Trước khi chúng ta đạt được quyền năng to lớn, chúng ta phải đạt được sự khôn ngoan để dùng tốt nó.
Before we acquire great power we must acquire wisdom to use it well.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-16T04:54:16+07:00 , DanhNgon.Net