Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.
A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-05T01:18:07+07:00 , DanhNgon.Net