Hòa bình không thể đạt được qua bạo lực, nó chỉ có thể đạt được qua sự thông hiểu.
Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-02T08:57:25+07:00 , DanhNgon.Net