Thành công là hành trình, không phải là đích đến. Đường tới thành công thường quan trọng hơn kết quả.
Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-06T23:28:09+07:00 , , DanhNgon.Net