Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.
He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-01T02:28:10+07:00 , , DanhNgon.Net