Cái vỏ rỗng kêu to nhất, nên người ít thông minh nhất cũng lắm lời nhất nhất.
An empty vessel makes the loudest sound, so they that have the least wit are the greatest babblers.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-16T20:44:55+07:00 DanhNgon.Net