Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-25T01:56:28+07:00 DanhNgon.Net