Người sáng suốt lên tiếng khi họ có điều cần nói, kẻ khờ lên tiếng bởi vì họ phải nói gì đó.
Wise men speak when they have something to say, fools speak because they have to say something.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-26T15:55:21+07:00 , DanhNgon.Net