Sống là điều hiếm thấy nhất trên thế gian. Phần lớn người đời chỉ tồn tại mà thôi.
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-08T18:16:28+07:00 , DanhNgon.Net