Trên thế gian chỉ có một điều duy nhất tồi tệ hơn việc bị người ta đàm luận, đó là không được ai nhắc đến.
There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-27T16:18:37+07:00 DanhNgon.Net