Bất cứ khi nào có người làm chuyện hoàn toàn cực kỳ ngu xuẩn, nó thường luôn là vì những động cơ cao cả nhất.
Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-08T16:32:51+07:00 , DanhNgon.Net