Trí tuệ của con người được kéo giãn bởi ý tưởng hay cảm xúc mới, và không bao giờ thu hẹp lại về kích cỡ cũ.
A man’s mind is stretched by a new idea or sensation, and never shrinks back to its former dimensions.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-12T05:06:49+07:00 , , , DanhNgon.Net