Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T00:18:59+07:00 , DanhNgon.Net