Sách là một món quà mà bạn có thể mở hết lần này đến lần khác.
A book is a present that you can open again and again.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-05T19:07:14+07:00 , DanhNgon.Net