Viết lách có thể tàn phá cơ thể bạn. Bạn ngồi trên ghế hàng giờ và đổ tận lòng dạ để viết được vài chữ.
Writing can wreck your body. You sit there on the chair hour after hour and sweat your guts out to get a few words.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-22T02:04:54+07:00 DanhNgon.Net