Nếu chuyện không diễn ra như ta ước, ta nên ước chúng như chúng diễn ra.
If things do not turn out as we wish, we should wish for them as they turn out.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-03T06:34:35+07:00 DanhNgon.Net