Sự công nhận là mạnh nhất trong tất cả các kỹ thuật truyền động lực.
Recognition is the most powerful of all motivating techniques.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-19T00:24:19+07:00 , DanhNgon.Net