Ở giữa trung tâm của bất bạo lực là nguyên tắc của yêu thương.
At the center of non-violence stands the principle of love.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-01T23:53:45+07:00 , DanhNgon.Net