Thay đổi không lăn đến trên bánh xe của sự chắc chắn xảy ra, mà đến qua những nỗ lực đấu tranh không ngừng.
Change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-04T02:11:33+07:00 , DanhNgon.Net