Câu hỏi dài lâu và khẩn cấp nhất của cuộc sống, ‘Bạn đang làm gì cho người khác?
Life’s most persistent and urgent question, ‘What are you doing for others?’

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-13T06:18:35+07:00 DanhNgon.Net