Tôi ngờ rằng người ta không nhận đúng được sự quan trọng của tinh thần hài hước và không thấy rằng ta có thể dùng nó để thay đổi tất cả sinh hoạt văn hóa của chúng ta.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-12T06:55:54+07:00 , DanhNgon.Net