Tôi trì hoãn cái chết bằng cách sống, bằng khổ đau, bằng sai lầm, bằng mạo hiểm, bằng cho đi, bằng mất mát.
I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T03:56:47+07:00 , , , DanhNgon.Net