Người giàu nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.
The richest man is not he who has the most, but he who needs the least.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-25T08:55:39+07:00 , , DanhNgon.Net