Khi con đường của bạn rộng mở, bạn bè biết bạn là ai. Khi bạn rơi vào hoạn nạn, bạn biết ai là bạn bè mình.
When you rise in life, your friends know who you are. When you fall down, you know who are your friends.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-21T23:31:44+07:00 , DanhNgon.Net