Cái chết có thể đến theo cách đau đớn nhất có thể, nhưng nó có thể dạy bạn bài học quan trọng nhất trong đời, khát vọng sống.
Death can come in the most painful way as possible, but can teach you the most important lesson of all, the will to live.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-24T13:43:15+07:00 , DanhNgon.Net