Chúa trời rót sự sống vào cái chết và cái chết vào sự sống mà không làm rớt một giọt nào.
God pours life into death and death into life without a drop being spilled.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-17T19:13:04+07:00 , DanhNgon.Net