Hãy tử tế. Hãy dịu dàng. Và hãy bắt đầu với bản thân mình.
Be kind. Be gentle. And start with yourself.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-15T18:24:37+07:00 , DanhNgon.Net