Sau dòng thơ cuối, chẳng có gì theo sau ngoại trừ phê bình văn học.
After the last line of a poem, nothing follows except literary criticism.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-10T15:29:26+07:00 , DanhNgon.Net