Ở đàn ông, dục vọng sinh ra tình yêu, và ở phụ nữ, tình yêu sinh ra dục vọng.
In men desire begets love, and in women love begets desire.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-10T18:13:50+07:00 , DanhNgon.Net